วิสัยทัศน์... โรงเรียนบ้านซ่องเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ภาษาสู่สากล
เพิ่มผลทักษะอาชีพ บนวิถีความพอเพียง ผู้เรียนใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม

คุณธรรมอัตลักษณ์ : มารยาทงามอย่างไทย มีวินัย รับผิดชอบ

เอกลักษณ์ : ภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม สะอาดตา เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

โรงเรียนบ้านซ่อง

ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 

ดร.ยลพรรษย์ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง

เบอร์โทร 0922549665

จำนวนครู 11 คน

ครูชำนาญการพิเศษ 2 คน

ครูชำนาญการ 1 คน

ครู 2 คน

ครูผู้ช่วย 4 คน

พนักงานราชการ 1 คน

ครูจ้างสอน 1 คน

บุคลากรทางการศึกษา 1 คน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวนนักเรียน 126 คน

ปีการศึกษา 2565
อนุบาล 1 = 12 คน           อนุบาล 1 = 14 คน

อนุบาล 1 = 14 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 = 15 คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 = 12 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 = 15 คน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = 6 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = 22 คน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = 16 คน

รายงานผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O – NET)

โรงเรียนบ้านซ่อง

No Data Found

รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

โรงเรียนบ้านซ่อง

No Data Found

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)

โรงเรียนบ้านซ่อง

No Data Found

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการฝึกอบรมงานซ่อมรถจักรยาน โดยวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ในวันที่ 25 มิถนายน 2565

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.กจ.2 เข้าศึกษาดูระบบงาน 4 ฝ่าย ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในวันที่ 17 มิถุนายน 2565

นวัตกรรมการศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน

จดหมายข่าว

(ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .....

หลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะ โรงเรียนบ้านซ่อง

SAR โรงเรียนบ้านซ่อง

รายงาน SAR ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านซ่อง

เลขที่ 6  หมู่ที่ 13  ตำบลห้วยกระเจา  อำเภอห้วยกระเจา 
จังหวัดกาญจนบุรี   71170