นายประมวล ศรีบูจันดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เบอร์โทร : 081-7577788

VTR แนะนำโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

มีพื้นที่ : 127 ไร่ 394 ตารางวา
ลักษณะพื้นที่ : พื้นที่เป็นที่ราบระหว่างภูเขา
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เปิดทำการสอน : 16 เมษายน 2521
เปิดสอนระดับ : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 6
รหัสโรงเรียน : 1071020476
สถานที่ตั้ง : 404 หมู่ 1 ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 71260
คติธรรม : ผู้รู้ดีทำดีเป็นผู้เจริญ
ปรัชญาโรงเรียน : ความรู้คู่คุณธรรมนำความสุข
นโยบายโรงเรียน : วิชาดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน  : เทา-ชมพู
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  :  ดอกบัวหลวง
ด.ต. คือ อักษรย่อของโรงเรียน

จำนวนคณะผู้บริหารสถานศึกษา รวม 4 คน

จำนวนคณะครูและบุคลากร
รวม 58 คน

จำนวนนักเรียนทุกระดับ
รวม 1065 คน

แหล่งเรียนรู้

กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค์ (ทำครีมทาผิว)

D
A
N
M
A
K
H
A
M
T
I
A
W
I
T
T
H
A
Y
A
K
H
O
M

MAKHAMTIA MODEL

Contemplative Education

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

งานวัดและประเมินผลการศึกษา