เบนเนอร์

ประวัติโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า  กาญจนบุรี  เดิมชื่อโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่          17 พฤษภาคม  2516  จากการริเริ่มของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อลำใย)   ในขณะดำรงสมณศักดิ์พระครูกาญจโนปมคุณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พลเอกอรุณ  ทวาทศิลปฺ  ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  และประชาชนในท้องถิ่น  เพื่อให้มีสถานศึกษาในกรดับชั้นมัธยมศึกษาสำหรับบุตรหลานของประชาชนในตำบลลาดหญ้า  รวมทั้งบุตรหลายของกำลังพลในกองพลทหารราบที่ 9    พลเอกสัญชัย  รัชตะวรรณ ในขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9 พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิคุณ  (หลวงพ่อลำใย) อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า  พันตำรวจตรีไตรรงค์  สุขเจรียงพร อดีตกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์  ได้ริเริ่มนำโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเข้าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์  จนกระทั่งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาได้จัดให้มีโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันขึ้น  ซึ่งในแผนหลักของโครงการ ฯ  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง  คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  9  และผู้บังคับหน่วยในกองพลทหารราบที่  9 พระครูสิทธิกิจจานุวัตร  เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้าองค์ปัจจุบัน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะครู  ตลอดจนศิษย์เก่าได้ดำเนินยุทธศาสตร์สร้างภาคีที่เข้มแข็ง  โดยเสนอขอเป็นเครือข่ายโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งองค์การที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้แก่ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์  ในพระบรมราชูปภัมภ์  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทพศิรินทร์  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ได้อนุมัติรับโรงเรียนลาดหญ้าพิทยาคมเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์ 

โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี”  และได้นำเสนอผ่านความเห็นชอบ  เมื่อวันที่     20 มิถุนายน 2548 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นคือนายอดิศัย  โพธารามิก  ได้ลงนามประกาศชื่อ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

          ในการเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์นั้น  คณะครูและนักเรียนจะได้รับการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  เช่น  ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำร่วมกับโรงเรียนในเครืออื่น ๆ  ทั้งหมด 11 สถานศึกษา ได้แก่
1. โรงเรียนเทพศิรินทร์                 2.โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
3.โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี   4.โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
5.โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค         6.โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
7.โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  8.โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
9.โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ    10.โรงเรียนเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
11.โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

ผอ.-1

นางวิชญาณี บุญทวี

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

จำนวนครู  50 คน

จำนวนนักเรียน  913  คน

จำนวนบุคลากร  5  คน

คู่มือคนดี ศรีเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถกดเข้าตามลิ้งค์นี้ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน กฎระเบียบ การแต่งกาย และการปฏิบัติตนในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่นักเรียนจะเปิดภาคเรียน

ลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA

วันพุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 ผอ.วิชญาณี บุญทวี ร่วมทำพิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน performance Agreement : PA กับรองผู้อำนวยการ และคณะครู ทุกกลุ่มสาระฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ) ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมโรงเรียน

นวัตกรรมการศึกษา

Playlist

3 Videos

กิจกรรม “Re Skill DSL Cheer Club”

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ร่วมกับนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ กลุ่ม DEB ACADEMY ได้จัดกิจกรรม “Re Skill DSL Cheer Club” ให้กับคณะครูผู้ดูแลชุมนุม และนักเรียนแกนนำของชุมนุมเชียร์และแปรอักษร โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2564

กาแฟบ้านดิน 1

กาแฟเทพศิรินทร์ ณ บ้านดินลาดหญ้า

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างร้านกาแฟบ้านดิน เพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทำก้อนดินสู่การก่อสร้างบ้านดิน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายเทพศิรินทร์ มาช่วยในการแนะนำให้คำปรึกษาในการสร้างบ้านดิน

หลักสูตรสถานศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเอง SAR 64

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

279 หมู่ที่ 1  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนุรี 71190

     Tel : 034-589242  , Fax : 034-589447

  www.dslk.ac.th

271933