“นวัตกรรมก้าวนำ คุณธรรมก้าวต่อ ตามพ่อพอเพียง” ประจำปีการศึกษา 2563

การนำเนอนวัตกรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ในงานเ … Read more

พัฒนาหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าม่วงเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอด … Read more