ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบActive learning

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ต้อนรับเปิดเทอมด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบActive learning หลังจากที่นักเรียนเรียนรู้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิดทำให้ขาดทักษะหลายๆด้าน ปีการศึกษา2565 คณะครูมีการวางแผนการสอนให้นักเรียนมีกระบวนการ KSA ตามฐานสมรรถนะทั้ง 6 ด้าน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผู้บริหาร
จำนวน 1 คน

ครูผู้สอน
จำนวน 11 คน

เจ้าหน้าที่ธุรการ
จำนวน 1 คน

นักเรียน
จำนวน 176 คน

Previous slide
Next slide

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-net ชั้น ป.6

No Data Found

ข้อมูลจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2565

No Data Found

ข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

No Data Found

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

โครร่างคู่มือการนิเทศตามหลักสูตรฐานสมรรถนะโรงเรียนวัดใหม่เจริญผล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โครงร่างเล่มคู่มือการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล

PDF Test File

Contact Us

โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
บริหารงานโดย ผอ.ภรภัทร อรุณแข
โทร.089-8366658