แนะนำโรงเรียนบ้านห้วยเสือ

โรงเรียนบ้านห้วยเสือ

ข้อมูลสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 33 คน มีนักเรียนจำนวน 719 คน

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

จำนวนครู

46 คน

จำนวนนักเรียน 766 คน

เปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1. ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

บุคลากร

46 คน

ข้อมูลนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET

ค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET

No Data Found

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

My Other Example Heading

No Data Found

My Example Heading

My Other Example Heading

No Data Found

คลิปกิจกรรมดีๆที่ห้วยเสือ
ประมวลภาพกิจกรรม

คลิปกิจกรรมดีๆนี่ที่ห้วยเสือ

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยเสือ

เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2531 (เดิมเป็นโรงเรียน
สงเครำะห์ชำวเขำ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2529-2530)ซึ่งโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ดินของบิดำนำงทองบำง บุญรักษ์
มีเนื้อที่ 15 ไร่ เปิดท ำกำรสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖
ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจ ำต ำบล จึงได้รับงบประมำณในกำร
ปรับปรุงอำคำรเรียน โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคำอำคำรเรียนให้เป็นสีน้ ำเงินทุกหลัง พร้อมทั้งจัดท ำถนน
ทำงเดินหน้ำอำคำรเรียนเป็นถนนแบบคอนกรีตและลำดยำง ป้ำยโรงเรียนดีประจ ำต ำบลและรั้วรอบโรงเรียน
และผ่ำนกำรประเมินควำมยั่งยืนโรงเรียนดีประจ ำต ำบลเมื่อ 13 กรกฎำคม 2559

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนคุณภาพ มุ่งสร้างศักยภาพของครูในการจัดการศึกษา พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตาม เกณฑ์มาตรฐาน ส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรมสู่สังคม พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้ด ารงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ

1. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน การสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 2. พัฒนาส่งเสริมครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มความสามารถ 3. พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 4. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าคุณธรรมจริยธรรมสู่ชุมชน 5. พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์

1. ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาและชุมชน 4. นักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและสามารถน าไปใช้ในการด ารง ชีวิตได้ 5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม FSC MODEL มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมีความพร้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

กลยุทย์สถานศึกษา

1. การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 4. การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 5. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

หลักสูตรฐานสมรรถนะ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

PDF Test File

Paste the pdf file link from setting widget.