โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล

วิสัยทัศน์

น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบาย พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ และตามมาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญาสู่ความเป็นเลิศ มีทัศนคติที่ถูกต้อง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และรับผิดชอบต่อสังคม
  2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
  5. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน
  6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
  7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

นายวิทยา สุทธิไส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาไหล เบอร์โทรศัพท์ 096-8255195

ครู 15 คน

นักเรียน 202 คน

บุคลากรทางการศึกษา 3 คน

นวัตกรรมทางการศึกษา

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ NPL Style เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤตโควิด 19 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลได้เล็งเห็น คำสำคัญของกิจกรรมในการดำเนินชีวิตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ได้ดำเนินการจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ NPL Style เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู้วิกฤตโควิด 19 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยการสร้างองค์ความรู้จากทักษะการดำเนินชีวิต ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิตและด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมไปถึงการบูรณาการเข้ากับสาระวิชา โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลได้ออกแบบเครื่องมือในการนำเสนอทักษะชีวิตของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีและสามารถดูแลตนเอง สามารถพึ่งพาตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ได้

นวัตกรรมแก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม "Kids can learn"

แก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้นวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาวฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของผู้เรียน

กิจกรรม "เรียนรู้สนุกอ่าน"

แก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้คำบัญชีพื้นฐานในการเสริมสร้างการเรียนรู้ - การอ่านเขียนคล่อง

กิจกรรม "Learning Box เล่นเรียนรู้"

แก้ไขปัญหาการถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การพัฒนาความรู้ทางวิชาการควบคู่กับการพัฒนาทางด้านอารมน์ สังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

ประชาสัมพันธ์

Contact us

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 109 หมู่ 14 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220