นวัตกรรมการบริหารการจัดการสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านนามกุย ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บริหารสถานศึกษา โดย ผู้อำนวยการกิตติพงษ์ แสนพงษ์ ผ่านการใช้นวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา “นามกุยโมเดล” (Nammakui Model) ขับเคลื่อนงานบริหารครอบคลุมทั้ง 4 ฝ่าย โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ได้แก่ครู ผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาดีมีคุณภาพ ประจำชุมชน เป็นโรงเรียนที่เข้าถึงผู้เรียนครอลคลุมทุกกลุ่มทั้งนักเรียนไทยและชาติพันธุ์

จำนวนครู

11 คน

จำนวนนักเรียน

275 คน

จำนวนบุคลากร

2 คน

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2559-2565

No Data Found

นวัตกรรมการศึกษา

นวัตกรรม play&learn plearn friday เป็นนวัตกรรมการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น ผ่านการปฏิบัติจริง ภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้เริ่มต้นที่ความสนุก และมีความสุขในสังคม” 

โรงเรียนบ้านนามกุยได้พัฒนานวัตกรรมเชิงรูปแบบ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้สามารถอ่านออกเขียนได้ 100% โดยท่านผู้อำนวยการกิตติพงษ์ แสนพงษ์ และคุณครูอัญชลา แซ่ตัน คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พัฒนานวัตกรรมร่วมกันภายใต้ “KIDS MODEL” บันได 4 ขั้น ปั้นเด็กอ่านออก เขียนได้

Building Words โดย ครูนิออน ชัยวิช์มงคล

3 กล้า โมเดล โดย ครูนิออน ชัยวิชญ์มงคล

My house โดย ครูนิออน ชัยวิชญ์มงคล

แบบจำลองการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด
โดย ครูมนัส วรรณะ

อวัยวะภายในเพศหญิงและชาย โดย ครูมนัส วรรณะ

โครงสร้างภายในของหัวใจมนุษย์ โดย ครูมนัส วรรณะ

บิงโกคำ รร(หัน) โดย ครูนันทนา พลีเพื่อชาติ

บิงโกคำควบกล้ำ โดย ครูพรวิภาวี ศรีนิล

บิงโกสิ่งมีชีวิต โดย ครู ขวัญนภา วงษ์อัยรา

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

โดย โรงเรียนบ้านนามกุย

นวัตกรรมการเรียนรู้โค้ดิ้ง ด้วย I AM HERO MODEL “ผู้กล้าพัฒนาโค้ดดิ้ง” ส่งเสริมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเป็นการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบโค้ดดิ้ง บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด วางแผน แก่ปัญหาอย่างเป็นระบบ

โรงเรียนบ้านนามกุย ได้ดำเนินงานขับเคลื่อน นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “สถานศึกษาปลอดภัย” โดยประกาศนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบเพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในชุมชน มุ่งเน้นให้ครูเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่าง ๆ ผ่านการ บูรณาการในชั้นเรียน 

นวัตกรรมคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ (คณิตคิดเร็ว) เกมเศรษฐีคิดคณิต ด้านการบวก พัฒนาโดยคุณครูมินตรา ใสดี และคุณครูอภิรนันท์ เอี่ยมน้อย นวัตกรรมดังกล่าวนำแจกจ่ายให้กับห้องเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรือเวลาว่าง เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2564-2565

รายงาน SAR ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565

รอบรั้วโรงเรียน

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566

ติดต่อเรา

25/15 หมู่ 7 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี  71180

โรงเรียนบ้านนามกุย

091-8659019