โรงเรียนตลาดสำรอง เดิมชื่อ     โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองหม้อแกง1    (ตลาดสำรอง) ต่อมา เมื่อปี พ.ศ.2495        กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนชื่อว่า            โรงเรียนตลาดสำรอง ใช้มาถึงปัจจุบัน        โรงเรียนตลาดสำรองจัดตั้งขึ้นเมื่อ              1 มิถุนายน 2467    โดย รท.หลวงประชุม      ชัณตุนิกร  นายอำเภอท่าม่วงเป็นผู้จัดตั้ง 

นวัตกรรมโรงเรียนตลาดสำรอง

              การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตลาดสำรอง โมเดล  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   โดย คุณครูเพชรรัตน์  นามมั่น  

ตลาดสำรองโมเดล RDPDEB

จำนวนนักเรียน

189

จำนวนบุคลากร

14

    โรงเรียนตลาดสำรอง  ตั้งอยู่เลขที่ 50 หมู่ที่ 3 ตำบลพังตรุ  อำเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110                                                e-mail:taladsumrongschool@gmail.com        สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน โรงเรียนมีเนื้อที่ 9 ไร่

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT

No Data Found

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT

No Data Found

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT

No Data Found

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ NT

No Data Found

ผลการสอบระดับชาติ O-NET

No Data Found

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

1.ห้องสมุด

2.ห้องวิทยาศาสตร์

3.ห้อง KANPAO เรียนรรู้ภาษาอังกฤษ

4.ห้องคอมพิวเตอร์

5.ห้อง DLTV

6.สนามกีฬา

7.สนามเด็กเล่น

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

1.วัดตลาดสำรองพันธาราม

2.บ้านพี่สอนน้อง

3.โรงเจ

4.หอศิลป์เอมเจริญ

5.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

6.เทศบาลตำบลสำรอง

7.สถานีตำรวจภูธรตลาดสำรอง

8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตลาดสำรอง