พัฒนาหลักสูตรอิงฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนท่าม่วงเข้าร่วมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2563 >>Link<<