การนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษา (นวัตกรรมครูผู้สอน) ปีการศึกษา 2564

การนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ครูผู้สอน) ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาคเรียนที่ 2) รายละเอียด และภาพการนำเสนอ >>Link<<
ภาพบรรยากาศบางส่วน ^^