การขยายผลการอบรมจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

กิจกรรมทบทวนสอบหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม >>Link<<

อ้างอิงจากการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี >>Link<<